Hosting

Free LET 1 Đang có sẵn

1G Storage
KGH Bandwidth
1 Addon Domain
DDoS Protection
Daily Backup
Plesk 17 Linux Onyx

Sinh viên

1G Storage
KGH Bandwidth
2 Addon Domain
DDoS Protection
Daily Backup
Plesk 17 Linux Onyx

Cá Nhân

2G Storage
100GB Bandwidth
Unlimited Addon Domain
01 Dedicated IP
DDoS Protection
Daily Backup
Plesk 17 Linux Panel

Doanh Nghiệp

3G Storage
100GB Bandwidth
Unlimited Addon Domain
01 Dedicated IP
DDoS Protection
Daily Backup
Plesk 17 Linux Panel

Thương Mại Điện Tử

5G Storage
100GB Bandwidth
Unlimited Addon Domain
01 Dedicated IP
DDoS Protection
Daily Backup
Plesk 17 Linux Panel

Chuyên Nghiệp

07G Storage
KGH Bandwidth
KGH Addon Domain
01 Dedicated IP
DDoS Protection
Daily Backup
Plesk 17 Linux Panel